Osnovne informacije


Ime zavoda: Zdravstveni dom Ljutomer
Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Matična številka: 5817269000
Davčna številka: 30959829
Transakcijski račun: SI56 0126 3603 0922 135
Direktor zavoda: Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.
Pomočnica direktorja: Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.
Strokovni vodja: Jasmina kolar, dr.med., spec. druž. med.
Telefon: 02/585 14 00, fax: 02/585 14 25

Vizija

Vizija ZD Ljutomer je postati eden izmed najuspešnejših zdravstvenih domov z visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva pacientov, zaposlenih naših partnerjev in družbenega okolja

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Ljutomer je zagotavljati uporabnikom, predvsem občanom občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje kakovostno zdravstveno oskrbo v sodelovanju z vsemi subjekti v procesu preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja in zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, zagotavljati znanja in spretnosti za izboljšanje kakovosti življenja, za preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno zdravstvene politike z koordinacijo vseh subjektov na primarnem nivoju v lokalni skupnosti.

Naše vrednote za katerimi stremimo in jih gojimo:

 • spoštovanje
 • pripravljenost pomagati
 • zdravo življenje
 • medsebojno zaupanje
 • kakovost in strokovnost
 • integriteta
 • pripadnost našemu zavodu

Naše strateške usmeritve in cilji ki jih sledimo (v skladu z Poslovnikom kakovosti)

VIDIK PACIENTOV

 1. Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost pacientov)
 2. Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
 3. Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

 1. Širjenje dejavnosti
 2. Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
 3. Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu.
 4. Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja

VIDIK PROCESOV

 1. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
 2. Izboljšanje infrastrukture zavoda

FINANČNI VIDIK

 1. Finančno stabilno poslovanje
Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Ljutomer, z Odločbo št. 1611-45/2021/3 z dne 9. 9. 2021, za dobo 5. let, podelilo naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka:
 • dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege,
 • študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega in
 • enovitega magistrskega študijskega programa medicine.
Zdravstveni dom Ljutomer je oktobra 2019 pridobil sistem vodenja kakovosti, certifikat ISO 9001:2015. S pridobitvijo sistema vodenja kakovosti želimo dosegati rezultate, ki so čim bližje ciljni vrednosti, ko si prizadevamo zadati spremenljiv cilj, ki se imenuje kakovost. Pri tem je naše poslanstvo omogočanje zdravega življenja prebivalcem, ki živijo na področju občin ustanoviteljic. Vizija zavoda je postati ena najuspešnejših zdravstvenih domov z visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva pacientov, zaposlenih, naših partnerjev in družbenega okolja. Kot prioritetne vrednote so spoštovanje, pripravljenost pomagati, zdravo življenje, medsebojno zaupanje, kakovost in strokovnost, integriteto in pripadnost našemu zavodu. Pri tem so naše strateške usmeritve oz. cilji usmerjeni k pacientom, k vidiku razvoja in rasti, vidiku procesov in finančnemu vidiku.