Specialistična dejavnost

Odgovorna oseba

Jasmina Kolar, dr. med., spec. druž. med.

Odgovorna diplomirana medicinska sestra

Barbara Gošnjak

Telefon

02 585 14 16

Pišite nam

Kardiologija

Več

Pulmologija

Več

Diebetologija

Več

Psihiatrija

Več

UZ abdomna (UZ trebuha)

Več

Ambulanta za rentgensko diagnostiko in ortopan

Več

Ambulanta farmacevta svetovalca

Več

Dodatne informacije

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.
Če se termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga črta s čakalnega seznama v roku 24 ur in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina.
Specialistične dejavnosti ZD Ljutomer