Strokovni svet


Strokovni svet sestavljajo:
 • Boštjan Pihlar univ.dipl.ekon., direktor
 • Jasmina Kolar dr. med. spec družinske medicine , strokovna vodja
 • Renata Škrget, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, vodja patronažne službe
 • Borut Panič diplomirani reševalec, vodja NMP
 • Simona Šilec dr. med. spec družinske medicine, vodja splošnih ambulant

Naloge strokovnega sveta:
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
 • določi in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje,
 • odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,
 • daje mnenje direktorju glede organizacije in dela zavoda,
 • predlaga direktorju plane izobraževanja,
 • predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce,
 • odloča na drugi stopnji o pritožbah uporabnikov na delo delavcev zdravstvenega zavoda in
 • odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.