Svet zavoda


Funkcija Priimek in Ime Predstavlja
1 Predsednik Vučko Luka predstavnik Občine Ljutomer
2 Namestnik predsednika Kotarščak Igor predstavnik Občine Veržej
3 Član Žižek Gregor predstavnik Občine Ljutomer
4 Član Nemec Andrej predstavnik Občine Razkrižje
5 Član Bogdan Andreja predstavnik Občine Ljutomer
6 Član Lešer Bojan predstavnik Občine Križevci
7 Član Grah Robert predstavnik zavarovancev
8 Član Duh Sašo predstavnik zaposlenih ZD Ljutomer
9 Član Majerič Tilen predstavnik zaposlenih ZD Ljutomer

Organ upravljanja je svet zavoda, katerega sestavo in delovanje določa Statut Zdravstvenega doma Ljutomer.

Svet zavoda ima 9 članov, ki ga sestavljajo predstavniki:
 • delavcev zavoda: 2 predstavnika
 • ustanovitelja Občine Ljutomer: 3 predstavniki
 • ustanovitelja Občine Križevci: 1 predstavnik
 • ustanovitelja Občine Razkrižje: 1 predstavnik
 • ustanovitelja Občine Veržej: 1 predstavnik
 • zavarovancev: 1 predstavnik
 • Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.

Predstavnika zavarovancev imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmed zavarovancev, ki ne smejo biti delavci, zaposleni v zdravstvenem domu.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja.

Sveta zavoda ima naslednje naloge in pristojnosti:
 • sprejema statut,
 • sprejema program dela s finančnim načrtom, ki vsebuje tudi kadrovski načrt, načrt nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja;
 • nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda;
 • spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda;
 • predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja;
 • ocenjuje delo direktorja;
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav;
 • imenuje in razrešuje direktorja;
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
 • potrjuje letno poročilo zavoda in
 • opravlja ostale naloge v skladu z določili tega statuta.

Podrobnejšo določbe o delu sveta zavoda so določne v poslovniku , ki ga sprejme svet zavoda.